Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងម្កាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងម្កាក់

ឃុំ ក្រាំងម្កាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖