Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំណាក់អំពិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំណាក់អំពិល

ឃុំ ដំណាក់អំពិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖