Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បានៀវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បានៀវ

ឃុំ បានៀវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖