Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង ស្ទឹងសែន ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង ស្ទឹងសែន

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់ក្របៅ 060805
សង្កាត់ កំពង់ធំ 060802
សង្កាត់ កំពង់រទេះ 060803
សង្កាត់ ដំរីជាន់ខ្លា 060801
សង្កាត់ ព្រៃតាហ៊ូ 060806
សង្កាត់ ស្រយ៉ូវ 060808
សង្កាត់ អាចារ្យលកា់ 060807
សង្កាត់ អូរកន្ធរ 060804

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង ស្ទឹងសែន ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា