Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រាំបីមុម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រាំបីមុម

ឃុំ ប្រាំបីមុម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖