Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាំសង្កែ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាំសង្កែ

ឃុំ ជាំសង្កែ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖