Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយ

ឃុំ ស្វាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖