Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជើងគ្រាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជើងគ្រាវ

ឃុំ ជើងគ្រាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖