Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ជលគិរី ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ជលគិរី

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កោះថ្កូវ 040302
ឃុំ កំពង់អុស 040303
ឃុំ ជលសា 040301
ឃុំ ពាមឆ្កោក 040304
ឃុំ ព្រៃគ្រី 040305

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ជលគិរី ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា