Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន

​ឃុំ​​ ខ្ពបតាងួន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖