Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ដងក្ដារ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ដងក្ដារ

​ឃុំ​​ ដងក្ដារ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖