Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្នាសរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្នាសរ

ឃុំ ខ្នាសរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖