Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កោះសូទិន ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កោះសូទិន

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ​​ កោះសូទិន 030702
ឃុំ​​ កំពង់រាប 030701
ឃុំ​​ ពង្រ 030707
ឃុំ​​ ពាមប្រធ្នោះ 030706
ឃុំ​​ ព្រែកតានង់ 030708
ឃុំ​​ មហាខ្ងូង 030705
ឃុំ​​ មហាលាភ 030704
ឃុំ​​ ល្វេ 030703

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កោះសូទិន ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា