Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរដំបង១

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរដំបង១

ឃុំ អូរដំបង១ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖