Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ព្រះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ព្រះ

ឃុំ កំពង់ព្រះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖