Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរសំរិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរសំរិល

ឃុំ អូរសំរិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖