Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្តុកប្រវឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្តុកប្រវឹក

ឃុំ ស្តុកប្រវឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖