Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកជីក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកជីក

ឃុំ ព្រែកជីក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖