Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាសាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាសាក់

ឃុំ បាសាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖