Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្លូវមាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្លូវមាស

ឃុំ ផ្លូវមាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖