Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំព្រឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំព្រឹក

ឃុំ ភ្នំព្រឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖