Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បារាំងធ្លាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បារាំងធ្លាក់

ឃុំ បារាំងធ្លាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖