Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រៃ

ឃុំ ជ្រៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖