Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកខ្ពប

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកខ្ពប

ឃុំ ព្រែកខ្ពប មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖