Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រាសាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រាសាទ

ឃុំ ប្រាសាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖