Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ណាំតៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ណាំតៅ

ឃុំ ណាំតៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖