Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក អូរជ្រៅ ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក អូរជ្រៅ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កូប 010402
ឃុំ គុត្តសត 010403
ឃុំ ចង្ហា 010401
ឃុំ សឹង្ហ 010406
ឃុំ សូភី 010405
ឃុំ សំរោង 010404
ឃុំ អូរបីជាន់ 010407

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក អូរជ្រៅ ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា