Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រែក

ឃុំ ក្រែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖