Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ

ឃុំ កណ្ដោលជ្រុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖