Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះធាតុ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះធាតុ

ឃុំ ព្រះធាតុ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖