Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទ្រៀក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទ្រៀក

ឃុំ ទ្រៀក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖