Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជាំក្រវៀន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជាំក្រវៀន

ឃុំ ជាំក្រវៀន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖