Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះពីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះពីរ

ឃុំ កោះពីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖