Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លាយបូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លាយបូរ

ឃុំ លាយបូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖