Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃអំពក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃអំពក

ឃុំ ព្រៃអំពក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖