Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គីរីចុងកោះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គីរីចុងកោះ

ឃុំ គីរីចុងកោះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖