Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពត់សរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពត់សរ

ឃុំ ពត់សរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖