Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កណ្តឹង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កណ្តឹង

ឃុំ កណ្តឹង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖