Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចំប៉ី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចំប៉ី

ឃុំ ចំប៉ី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖