Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

សង្កាត់ ព្រះបាទ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង សង្កាត់ ព្រះបាទ

សង្កាត់ ព្រះបាទ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖