Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល

ឃុំ អូរឬស្សីកណ្តាល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖