Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំកុក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំកុក

ឃុំ ភ្នំកុក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖