Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរជុំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរជុំ

ឃុំ អូរជុំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖