Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ល្បាំង២

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ល្បាំង២

ឃុំ ល្បាំង២ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖