Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទីងចាក់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទីងចាក់

ឃុំ ទីងចាក់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖