Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឡាមីញ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឡាមីញ

ឃុំ ឡាមីញ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖