Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ញ៉ាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ញ៉ាង

ឃុំ ញ៉ាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖