Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ម៉ាលិក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ម៉ាលិក

ឃុំ ម៉ាលិក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖