Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រម៉ោយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រម៉ោយ

ឃុំ ប្រម៉ោយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖