Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូសោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូសោម

ឃុំ អូសោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖